درودگر: آقای وزیر! اساسنامه را به گونه‌ای تدوین کنید که دایی و حسن حبیبی ها از مجمع بیرون نمانند