پورفاطمی: از نظر من طرح دو فوریتی جلوگیری از مزایده چهارم پرسپولیس و استقلال منتفی است