تجمع معلمان ناشی از بی عدالتی ها و تبعیضات ناروا است