فنایی: داوران هم عضو صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان شوند