ظریف از ماجرای داد و فریادش بر سر جان‌کـری می‌گوید