وزیر نفت: ایران از سهم خود در بازار نفت نمی گذرد/ آلمان ها آماده بازگشت به ایران