تشکر باداشتوبر از هواداران به خاطر پیام‌های دلگرم کننده