دولت با رعایت خطوط قرمز مصمم به ادامه گفت‌وگوهای هسته‌ای است