آلودگی هوا ناشی از ریزگردها در سنندج / عکس: امیر فرزانه