نتایج موفق مطالعات محققان ایرانی برای درمان 3 نوع سرطان