پلي‌آف كسل كننده / تساوي بدون گل مس‌ها در نيمه نخست