متهم دفاعی ندارد/بخشی از اتهامات مرتضوی در پرونده بابک زنجانی هنوز در دادسرا است