فوتبال ما را زردی و یرقان گرفته است | ارتقاء فرهنگی، مرهون یک عزم ملی است