سرمدی: کسی نباید با قوه‌قهریه امیال غیر مشروع خود را بر دیگرملتها تحمیل کند