فیلتری برای ورود سیاست‌گذاران به فوتبال وجود ندارد