ساخت بنای 450 هزار مترمربعی برای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران