سفر نمایندگان یونسکو به اصفهان برای ارزیابی مرکز منطقه ای پارک های فناوری