آیت الله جوادی آملی: مدیریت جهادی محدود به امور اقتصادی نیست