عمده مشکل انجمن معتادان گمنام اندیمشک نداشتن مکان برگزاری جلسات است