همراهی اسامی محمد (ص) و علی (ع) در کتیبه ها، مختص به شیعیان نیست