گوردزی:کروش کارفرماست و ما کارگر او/ وزیر ضد فوتبال نیستم , وزیر ضد فساد هستم