فیلم/ وارد شدن تلفات سنگین به تروریست ها در بریتال در شرق لبنان