بوریرام تایلند گوانژو را در هم کوبید/ چینی‌ها شکستند