حضور مدیر برنامه پوگبا در هتل رئال جهت رایزنی برای انتقال تابستانی