یک بیگانه مربیان و بازیکنان ما را تحقیر می‌کند/ می‌گویند وزیر ضد فوتبال اعدام باید گردد