هیچ کشوری نباید با قوه قهریه امیال غیرمشروع خود را بر دیگر ملت‌ها تحمیل کند