موافق مذاکره زیر شبحِ تهدید نیستم/دوران بزن و دررو تمام شده/‌ملت ایران متعرض را رها نمی‌کند