خلق شده برای در هم کوبیدن رکوردها: KFA2 GTX 980 HOF 8Pack Edition