آغاز بازدیدهای صلاحی از مراکز فرهنگی هنر شهر تهران/ نقطه آغاز فرهنگسرای امام(ره)