۱۴هزار و ۹۵۴ دفتر خدمات ارتباطی در سال ۹۲ در کشور/ ارائه ۱۸۷ میلیون خدمات تلفن همراه