وزیر ورزش: بیگانه‌ای که کارگر ما بود حالا کارفرما شده است