تاکنون تخلفی در نمایشگاه نداشته‌ایم/ برخورد فوری با ناشران متخلف