کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال به وزیر ورزش چه گفتند؟