ضرورت واکاوی اندیشه‌های امام خمینی (ره) برای نسل جوان جامعه