جلالی: باید برای حضور مدیران در ورزش فیلتر گذاشته شود