گردهمایی رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و شهادت برگزار شد