جلالی: وزارت ورزش کاری کند که هر کسی نتواند در فوتبال مدیریت کند