سران سعودی باید مثل سران جنایتکار نازی در دادگاه بین‌المللی محاکمه شوند