برخی از چاپلوس ها برای رفع ممنوع التصویری خاتمی دست و پا می زنند/ این محبت ها نابخردانه و این دوستی ها