پرداخت 710 میلیون زکات از سوی کشاورزان نهاوندی در سال گذشته