اشتغال فرزندان عشایر ورامین در گرو راه اندازی مجتمع دامپروری رازق آباد است