اهداف اوباما از دعوت رهبران عرب حاشیه خلیج‌فارس به واشنگتن