اسدی: در فدراسیون فوتبال هیچ چیز با چیز دیگر تناسب ندارد