مشکل کمبود اعتبارات کارخانه گندله سازی اسدآباد برطرف می‌شود