هنرمندی که می‌کوشید با هنرش دغدغه‌های رهبری را لبیک گوید