از حضور بلونیا در تهران تا برخورد با متخلفین غرفه‌ها از سوی مدیران سالن