استقبال مردم از تولیدات داخلی مستلزم ارتقای کیفیت تولید است