حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور ۱۶ درصد کاهش یافت