هر کسی در این فوتبال سالم باشد مجرم است/ زردی فوتبال را گرفته است