بالاترین هنر یک معلم تربیت نیروهای مؤمن و متفکر است